Semalt hünärmeni: yzygiderli derňemek vs. Web maglumatlary gözlemek

Maglumatlary döwmek (ýa-da maglumatlary çykarmak), marketologlar tarapyndan elektron söwda web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak üçin ulanylýan usul. Maglumatlar soňra maglumatlar bazasyna ýa-da ýerli bellige alyş faýllaryna ýazylýar. Maglumatlaryň geçirilmegi protokollaryň we maglumat gurluşlarynyň ulanylmagyny öz içine alýar. Häzirki zaman marketing dünýäsinde sanly marketologlar web sahypalaryndan maglumat we mazmun almak üçin maglumat gyryjy guralyny ulanýarlar.

Maglumatlary gyrmak, köplenç marketologlar tarapyndan söwda etmek, bahalary deňeşdirmek we iş gözlegleri üçin ulanylýar. Köplenç ýagdaýda maglumatlary döwmek awtomatiki skriptleri we formatlary öz içine alýar, bu adamyň faýllary okamagyny kynlaşdyrýar. Maglumatlary gyryjy gural, maglumatlaryň awtomatiki işlenmegine päsgel berip biljek multimediýa maglumatlaryna, suratlaryna we düşündirişlerine üns bermeýär.

Maglumatlaryň gyrylmagy nähili işleýär

Maglumatlaryň gyrylmagy marketologlara gözleglerini çaltlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Bir web sahypasyndan maglumatlary gözlemek, hiç hili okuwy talap etmeýän özüňiz etmeli iş. Protokollary we formatlary ulanyp, köp maglumatlary çekmegiň üstünde işleýän bolsaňyz, maglumat skripkasyna töleg tölemegi göz öňünde tutuň. Sourceeke-täk çeşmeden maglumatlaryň dürli wersiýalaryny ýygnamak gaty täsin.

Maglumatlary döwmek marketologlara birden köp çeşmeden gurulmadyk maglumatlary çykarmaga we faýllary bir maglumat bazasynda tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Maglumat gyryjy gural, gabat gelýän we elýeterlilik aýratynlyklary bolmadyk ulgamdan maglumatlary ýygnamak üçin marketologlar tarapyndan köplenç ulanylýar. Enjam, elýeterli programma programmirleme interfeýsini (API) üpjün edip bilmeýän elektron söwda web sahypalarynda giňden ulanylýar. Şeýle-de bolsa, käbir saýtlar mahabat girdejileriniň köpelmegi sebäpli ekrany döwmegi bikanun hasaplaýarlar.

Käbir soraglar dogry derňemek bilen maglumatlary döwmek arasynda tapawutlandyrmak isleýän başlangyççylar tarapyndan ýüze çykdy. Maglumatlary gyrmak teswirleri äsgermezlik etmegi öz içine alýar. Gyrmak netijesinde ýüze çykýan maglumatlar elmydama potensial ahyrky ulanyjylar üçin niýetlenendir. Yzygiderli derňemekde maglumatlar ne dokumentleşdirilen, ne-de gurluşly.

Ekrany döwmek näme?

Ekranyň döwülmegi, web sahypasyna göz aýlaýan wizual maglumatlaryň çykarylmagyny öz içine alýar. Ekrany döwmek, maglumatlary aňsat okamak üçin terminal giriş portuny bir kompýuterde we çykyş portuny başga birine birikdirmegi öz içine alýar. Ekran gyryjy, Telnet arkaly miras çarçuwasy bilen baglanyşykly işleýär we dogry maglumatlary çykarmak üçin köne interfeýsde gezýär.

Web döwmek barada peýdaly maglumatlar

Web döwmek barada aýdylanda, peýdaly mazmun we maglumatlar köplenç XHTML we HTML dilleri görnüşinde saklanýar. Gurallar toplumy adam tarapyndan okalýan maglumatlary çekmek üçin işlenip düzüldi we döredildi. Maglumat gyryjy gural, Google we Amazon ýaly elektron söwda web sahypalaryndan möhüm maglumatlary çykarmagyň üstünde işleýär. Web döwmegiň häzirki zaman görnüşleri serwerlerden gelip çykýan maglumat iýmitlerine baha bermegi öz içine alýar. Häzirki wagtda elektron söwda web sahypalary, maglumatlary gyryjy guralyň öz sahypalaryndan maglumatlary çykarmazlygy üçin öz ulgamlarynda gorag algoritmlerini başlaýarlar.

Magdan gazyp almak barada hasabat beriň

Hasabat gazyp almak, adam tarapyndan okalýan maşynlaryň statistikasyndan maglumatlary çykarmagy öz içine alýar. Hasabat gazyp almak, kärhana çeşmelerini meýilleşdirmek müşderilerine degişli ahyrky ulanyjylaryň ygtyýarnama çykdajylaryny azaldýar. Hasabat gazyp almak, PDF, tekst we HTML ýaly formatlary ulanmakdan ybarat.

Maglumatlary gyrmak, bir hasaba alyş faýlynda maglumatlaryň dürli görnüşleriniň ýygnalmagyny öz içine alýar. Maglumat gyryjy gural, marketologlara gözleglerini çaltlaşdyrmaga we ulanyjylaryň gatnaşygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär. Satuwyň netijelerini tapmak we web sahypaňyz üçin köp çeşmelerden maglumatlary çykarmak üçin maglumatlary döwmekden peýdalanyň.

mass gmail